หน้าแรก
หลักสูตร
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนใหม่
FAQ คำถามที่ถามบ่อย
คู่มือการใช้งาน

หลักสูตร

ข้อมูลด้านการประมง
AQ01 :: การเพาะเลี้ยงปลานิล
AQ09 :: การเลี้ยงปลาจาดในกระชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน
AQ1 :: มาตรฐานสายพันธุ์ ปลาปอมปาดัวร์ ในประเทศไทย
AQ10 :: การเลี้ยงปลากะพงขาว
สำหรับบุคลากร
DF0001 :: พระราชบัญญัติวาด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
DF007 :: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
DF02 :: นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง
DF23 :: การเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง
DF24 :: พัสดุ
สำหรับบุคลากร
OF13 :: การส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
OF311 :: การศึกษาชีววิทยาปลาทะเลสำหรับงานวิจัย
บทเรียนการทดสอบการใช้งาน e-learning
IT1 :: การตั้งค่า GPS
TT001 :: การจดรายงานการประชุม
TT01 :: การจดรายงานการประชุม
TT02 :: การจดรายงานการประชุม
TT03 :: การจดรายงานการประชุม03
TT04 :: การจดรายงานการประชุม
TT222 :: โครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
การใช้งานโปรแกรม
TT09 :: การจดรายงานการประชุม
US01 :: การใช้งานระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง Thai SMART FARMER
US02 :: การใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-learning)
US09 :: การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น